Общи условия

Shape Image One

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, запознай се с общите условия на сайта преди да го използваш и да извършваш поръчки чрез него:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазин на liveinbalancebg.com представляван от Живей в баланс ЕООД, гр. Варна, ул. Константин Илиев 21 № 4, ЕИК 206818255, представлявано от Сотирка Иванова, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин на liveinbalancebg.com

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • наименование на Доставчика: Живей в баланс ЕООД
 • седалище и адрес на управление: Варна ул. Константин Илиев 21
 • адрес за упражняване на дейността: Варна
 • данни за кореспонденция: гр. Варна info@liveinbalancebg.com
 • вписване в публични регистри: ЕИК 206818255

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LIVEINBALANCEBG.COM

 1. liveinbalancebg.com съдържа електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет liveinbalancebg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от liveinbalancebg.com стоки, включително следното:
 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на liveinbalancebg.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с liveinbalancebg.com чрез интерфейса на страницата на liveinbalancebg.com, достъпна в Интернет;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от liveinbalancebg.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с liveinbalancebg.com, съгласно поддържаните от liveinbalancebg.com начини за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от liveinbalancebg.com;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на liveinbalancebg.com в Интернет;

2. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
3. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от liveinbalancebg.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес liveinbalancebg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

 • По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 • Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на liveinbalancebg.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на liveinbalancebg.com в Интернет.
 • Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 • Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

4. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА LIVEINBALANCEBG.COM

1. За да използва liveinbalancebg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчикавъзникват договорни отношения.
При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адреспреди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта.
 2. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
 • Извършване на регистрация в Сайта и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Сайта (поръчки от Ползватели с регистриран клиентски акаунт) .
 • Влизане в системата за извършване на поръчки на Сайта чрез идентифициране с адрес на електронна поща и парола;
 • Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка.
 • Избор на стоки/услуги от списъка на стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба.
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката.
 • Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв.
 • Избор на способ за плащане на цената.
 • Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчикa.
 • Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика, съдържащо номера на подадената от Ползвателя поръчка и съдържанието на поръчката. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи:

  1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки;

  2. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.

СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


 1. Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.
2
 2. Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя.

 3. Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.
 4. Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги.

 5. Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.
При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

 6. В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди” АД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи по чл. 5, ал. 9, т. 1 или т. 2 от настоящите Общи условия.
 7. Поръчаната стока може да бъде получена само от:
– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка;
– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.
 8. В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.
 9. В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.
 10. При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.


ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

– Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта.


– Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта.

2. Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както следва:

 • За поръчки с доставка в град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.

 • За поръчки с доставка за страната извън град София – 5,00 лв. чрез СПИДИ – Експресни куриерски услуги.

3. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

4. Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

5. Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

6. Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.

7. Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;

 • приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:


а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;


б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;


в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;
Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

8. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:


 • за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;

 • за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;

 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

 • за доставка на дигитални продукти;

9. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

10. Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на уговорения срок.

11. В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:


  1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
  3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

  4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.

12. Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на указания срок.

13. При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно чл. 16 се осъществява по следния начин:

 1. 100%  от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в Общите условия
 2. 50% от стойността на продукта се възстановява по банков път, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в Общите условия
 3. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието.

Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

 • В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.
 • Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 • Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
 • Когато Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът защитава личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
За да защити личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати личните данни еднократно на електронен адрес, въведен от Ползвателя по време на поръчката.
Ползвателят може да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последния не изрази несъгласието си за това.
Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща на Ползвателя по всяко време електронни бюлетини, предложения за покупки на продукти, промоции и пр. посредством електронни съобщения.
Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за постъпките на Ползвателя по време на използването на liveinbalancebg.com.
Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира по всяко време и да удостовери данните, въведени от Ползвателя във формата за онлайн поръчка на liveinbalancebg.com

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на liveinbalancebg.com, които имат регистрация.
Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията.
Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
2. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес liveinbalancebg.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 2. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 45 дни.
 3. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 4. Ако Ползвателят не уведоми Доставчика съгласно Общите условия стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
 5. Достъпът до дигитални продукти – уебинари, онлайн курсове, аудио- и видеозаписи и др. е със срок 3 месеца от датата на сключване на договора и 3 месеца – за маратони, освен ако в програмата не е упоменато друго. След този срок Доставчикът не носи отговорност и няма задължение да осигурява достъп до дигиталните продукти.
 6. Доставчикът не поема задължение да осигури сервиз за стоката.
 7. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия за покупко-продажба и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • Доставчикът е в правото си, без предварително предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Ползвателят използва liveinbalancebg.com в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите обществени, морални и нравствени норми, както и при нарушение на общоприетите правила в електронната търговия.

ОТГОВОРНОСТ

1. Ползвателят се задължава да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), произтичащи от или във връзка с

 • неизпълнение на някое от задълженията от този договор;
 • нарушение на авторски, продуцентски права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост;
 • неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора;

 1.  Доставчикът не носи отговорност в случаи на форсмажорни обстоятелства, непредвидени събития, проблеми с достъпа до Интернет, технически или други обективни причини.
 2.  Доставчикът не е отговорен за пробив в мерките за сигурност на техническото оборудване на сайта liveinbalancebg.com, за възможна последваща загуба на информация, достъп до информация и др.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 21.02.2022

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всичко, което споделяме в книгите, събитията, социалните мрежи и други места е базирано на множество проучвания, лични преживявания и консултации с други хора. Моля, преди да предприете каквото и да било действие, към което и да било предизвикателство или съдържание предоставено от нас, се консултирай с личния си лекар или със съответния сертифициран специалист в дадената област.

Живей в баланс ЕООД не носи отговорност за грешки и неточности, които могат да бъдат намерени в текстовете на книгите, сайта и споделяната от нас информация, или действията, които могат да бъдат предприети от потребителите на неговите услуги като резултат от споделената информация.

Изключена е възможността от Живей в баланс ЕООД и упълномощените от него лица да се търси отговорност за персонални, материални и имуществени щети.

Резултатите, които могат да се постигнат при изпълнение на споделените от нас, видео клипове, събития и споделена информация в онлайн пространството, са индивидуални, могат да варират при различните хора и не са гарантирани.